Sparebanken Øst: Flere kunder og lave tap på utlån

Flere kunder har strømmet til Sparebanken Øst dette kvartalet. Det har bidratt til høy utlåns- og innskuddsvekst.
Sparebanken Østs hovedkontor. | Foto: Sparebanken Øst (arkivbilde)
Sparebanken Østs hovedkontor. | Foto: Sparebanken Øst (arkivbilde)
Christina Guldstad

Sparebanken Øst fikk et resulatet etter skatt på 141,4 millioner kroner i andre kvartal i år. Det gir en egenkapitalrentabilitet på 13,49 prosent.

For andre kvartal i fjor var resultatet etter skatt 236,3 millioner kroner.

Høy utlånsvekst

Bankens utlånsportefølje er nå på 40,43 milliarder kroner. Utlånsveksten er på 5,16 prosent i kvartalet og 26,28 prosent de siste 12 måneder.

Banken regner med at vekst i utlån til personer fremover i hovedsak vil komme fra utlån med pant i bolig og til salgspantfinansiering av bruktbil.

For bedriftskundene mener banken veksten i utlån fremover vil skje i konsernets definerte markedsområder der hovedproduktet er nedbetalingslån med pant i fast eiendom.

– Det forventes at bankens utlånsvekst fremover vil variere mellom kvartalene, og vil ligge rundt kredittveksten i Norge over tid, skriver banken i rapporten.

Banken har siden fjerde kvartal i fjor opplevd en betydelig utlånsvekst og tilskriver dette kampanjen «Nybygger.no».

Brutto utlån til personkunder utgjør 88,4 prosent av totale utlån til kunder.

– Sterk konkurranse i markedet

Netto renteinntekter utgjør 151,8 millioner kroner og øker med 14,5 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

– Utviklingen i netto renteinntekter preges av høy utlånsvekst i et marked preget av sterk konkurranse om de beste kundene, fortsatt lave innskuddsmarginer som følge av det lave rentenivået samt at fallet i pengemarkedsrentene fra mars i år ikke får full effekt for bankens innlånskostnader før medio juni, skriver banken i kvartalsrapporten.

– Tilsvarende kvartal i fjor var preget av rask iverksettelse av rentenedsettelser på utlån og hvor effekten av lavere pengemarkedsrenter ikke fikk full effekt på innlånskostnadene før i tredje kvartal 2020, står det videre.

Ifølge banken er tap på utlån «svært lavt» og utgjør 0,6 millioner kroner mot 1,8 millioner kroner for samme kvartal i fjor.

Netto provisjonsinntekter utgjør 7,1 millioner kroner dette kvartalet som er en reduksjon på 0,7 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.

Økte lønnsutgifter

Driftskostnadene økte med 6,5 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Noe av dette skyldes, ifølge banken, økte utgifter til lønn.

Lønn utgjør dette kvartalet 35,4 millioner kroner, mot 30,6 millioner kroner.

– Utover generell lønnsutvikling har banken det siste året fornyet organisasjonen med ny kompetanse for å møte økt kompleksitet og utvikle banken videre, skriver banken i rapporten.

– Robust med lav risiko

Ifølge banken gir det geografiske nedsalgsfeltet tilgang til et «stort markedsområde med fleksibilitet med hensyn til kunder og segmenter».

Banken trekker i rapporten frem at eksponering mot næringseiendom utgjør en relativt stor andel av næringsporteføljen, men en begrenset andel av bankens totale utlånsportefølje.

Banken er ikke eksponert mot olje og oljerelatert virksomhet og fiske- og oppdrettsvirksomhet. Det er liten eksponering mot overnatting/servering-, import/eksport virksomheter, større industri- og handels virksomhet. I tillegg til lite eksponering mot handelsvirksomhet, utover dagligvare.

– I likhet med fjoråret har det fortsatt vært tett kontakt mot bankens bedriftskunder for å følge opp eventuelle konsekvenser av Covid-19. Bankens oppfølging og vurdering viser at utlånsporteføljen har lav risiko og er robust, står det i rapporten.

Tror på lavt kostnadsnivå

Sparebanken Øst trekker i rapporten frem at de er en kostnadseffektiv bank.

– Banken har tro på at et lavt kostnadsnivå vil utgjøre et konkurransefortrinn fremover, står det i rapporten.

Banken venter at kostnadsnivået holder seg stabilt fremover, men at det kan komme midlertidige kostnadsøkninger.

Resultat etter skatt for første halvår er på 206 millioner kroner som gir en egenkapitalrentabilitet på 9,86 prosent.

Netto renteinntekter utgjør 303 millioner kroner som er en svak økning sammenlignet med første halvår 2020.

Også for halvåret under ett beskriver banken tap på utlån som «svært lavt». Det utgjør 3,2 millioner kroner mot 9,4 millioner kroner for samme periode i fjor.

– Høy utbytteevne

I rapporten står det:

«Konsernet er meget solid, noe som gir handlingsrom i form av vekstmuligheter og høy utbytteevne. Konsernet har videre god likviditet som gir trygghet dersom tilgangen til finansiering for bankene fremover skulle bli utfordrende.».

Banken har dette kvartalet et inntektsført utbytte på 69 millioner kroner fra Frende Holdning. I fjor mottok ikke banken utbytte fra Frende holdning.

Forstanderskapet bestemte 25. mars i år at utbytte på 3,50 kroner per egenkapitalbevis (totalt 72,6 millioner kroner) og avsetning til allmennyttige gaver på 5,7 millioner kroner utbetalt på ordinær måte.

Styret har fullmakt til å vedta utbetaling av utbytte på inntil en krone per egenkapitalbevis (inntil 20,7 millioner kroner) og allmennyttige gaver på inntil 20,2 millioner kroner tidligst 1. oktober i år og senest innen ordinært forstanderskap i 2022, dersom kapitalsituasjonen og myndighetenes retningslinjer tillater det.

Nybygger.no om renteheving: – Fortsetter å være en av de billigste

Kundene strømmer til Sparebanken Øst

DNB: Rekordlavt mislighold – også for usikret kreditt  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også