Drangedal Sparebanks nye avdelingskontor opplever god utlånsvekst

Rundt 15 prosent av utlånsporteføljen til Drangedal Sparebank er mot næringslivet, men ifølge banken er eksponeringen mot koronautsatte næringer begrenset. – Den største risikoen til å være verdiutvikling innen næringseiendom, skriver banken i kvartalsrapporten.
Kjell Nærum er banksjef Drangedal Sparebank. | Foto: Drangedal Sparebank
Kjell Nærum er banksjef Drangedal Sparebank. | Foto: Drangedal Sparebank

Banken har ved utgangen av tredje kvartal et resultat før tap og skatt på 33,4 millioner kroner, mot 34,7 millioner kroner for samme periode i fjor. Det er kostnadsført netto tap på utlån hittil i år på 3,3 millioner kroner, mot 1,5 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Resultat av ordinær drift etter skatt var på 23,3 millioner kroner. På samme tid i fjor var resultatet av ordinær drift etter skatt på 25,4 millioner kroner.

Regnskapet for første halvår er preget av korona, ifølge banken som trekker frem at korona har ført til en negativ verdiutvikling på verdipapirporteføljen, økte nedskrivninger på utlånsporteføljen og svakere rentemargin som følge av rentereguleringene i andre kvartal.

Men banken trekker frem at den underliggende driften er god og at utviklingen på utlånsporteføljen er god. Det siste skyldes etableringen av nytt avdelingskontor i Skien kommune.

– En vesentlig del av utlånsveksten kommer ved dette kontoret, skriver banken i kvartalsrapporten.

Banken mener at den største kredittrisikoen er knyttet til bedriftsmarkedet. Andel utlån til bedriftsmarkedet utgjør 15,3 prosent av bankens totale utlånsportefølje.

I kvartalsrapporten står det:

«I bankens målsettinger er det derfor satt grenser for total eksponering i bedriftsmarkedet totalt og enkeltbransjer spesielt. Ved utgangen av kvartalet er engasjementene innenfor de rammer som er satt og styret vurderer kredittrisikoen som moderat.».

Ifølge banken er eksponeringen mot koronautsatte næringer begrenset, men banken venter at usikkerhet og eventuell negativ markedsutvikling innen utsatte sektorer kan føre til en forsiktig økning i mislighold og tap.

– Samtidig er bankens kapitalsituasjon sterk og banken er godt rustet til å være til stede for eksisterende og nye kunder, samt lokalsamfunnet, i møte med tiden fremover, skriver banken i rapporten.

Netto rente og kredittprovisjonsinntekter utgjør 51,3 millioner kroner. Det er 3,1 millioner kroner høyere enn i fjor.

De økte inntektene begrunnes med vekst i antall lånekunder og en økning i antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av tjenester.

– Dette gjenspeiler økt aktivitet i banken og god underliggende bankdrift, skriver banken i kvartalsrapporten.

Banken er en av totalt ni andre banker som har sagt opp sin avtale med Eika Gruppen med virkning fra 1. januar 2022 for å bli en del av alliansen LOKALBANK.

Banken tror at både resultat og utvikling vil bli påvirket av koronasituasjonen ut året.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også