Nå går 70 prosent av nye næringsutlån i Melhus Sparebank til boligutbygging eller boligutleie

Melhusbanken tviler på at den langsiktige målsetningen om seks til åtte prosent vekst i utlån og en egenkapitalavkastning på 10 prosent vil bli nådd i 2020 som følge av koronaviruset.
Foto: Melhusbanken
Foto: Melhusbanken

Med korona som bakteppe er styret fornøyd med Melhus Sparebank sitt resultat hittil i år på 77,2 millioner kroner før skatt. For tilsvarende periode i fjor var bankens resultat på 91,5 millioner kroner.

Banken forklarer nedgangen i resultatet med lav rentenetto fra og med andre kvartal og økt tapsavsetning foretatt i første kvartal.

– Begge forhold er konsekvenser eller forventede konsekvenser av koronaviruset. Risikoen for tap på utlån kan se noe bedre ut enn i første halvår, men det er fremdeles betydelig usikkerhet i utviklingen fremover, skriver banken i rapporten.

Rentenetto i tredje kvartal utgjorde 37,2 millioner kroner, mot 32,3 millioner kroner i forrige kvartal og 39,3 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

– Banken hadde høy rentenetto i slutten av fjoråret og helt i starten av inneværende år. Det lave rentenivået i markedet gir forholdsmessig lavere rentenetto til banken så lenge det ikke tas i bruk negative innskuddsrenter, skriver banken i rapporten.

Netto inntekter fra banktjenester ble i tredje kvartal 10,7 millioner kroner, mot 8,7 millioner kroner i forrige kvartal og 12,2 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Ifølge banken skyldes dette hovedsakelig nedgang i provisjonsinntekter fra betalingsformidling.  

Provisjonsinntekter fra forsikring er 0,1 millioner kroner høyere enn for tredje kvartal i fjor. Banken skriver at økning i forsikringsporteføljen utgjør de siste 12 måneder 6,4 prosent.

Bankens brutto utlån til privatmarkedet er hittil i år økt med 263 millioner kroner, noe som tilsvarer 3,5 prosent. Dette inkluderer Eika boligkreditt. Bedriftsmarkedsporteføljen har hittil i år økt med 104 millioner kroner, hvilket tilsvarer 4,9 prosent.

– 70 prosent av nye utlån til næring er relatert boligutbygging eller boligutleie, skriver banken i kvartalsrapporten.

Innskuddene har hittil i år økt med 1.067 millioner kroner.

– Det medfører at bankens innskuddsdekning er på 78,5 prosent ved utgangen av kvartalet, skriver banken i rapporten.

I rapporten trekkes det frem at selv om smittespredningen i Melhus og Trondheim kommune er lavere enn landsgjennomsnittet, er det stor usikkerhet rundt fremtidig smitteutvikling.

Videre står det:

«De siste månedene har det vært en stigning i boligpriser og arbeidsledigheten er synkende fra et høyt nivå. Næringsstrukturen i Trondheim og Melhus er sammensatt slik at svingninger i boligpriser og arbeidsledighet normalt har vært mindre enn landet totalt sett. Det har etter hvert blitt tydeligere hvilke bransjer som blir rammet av epidemien.».

MelhusBanken har ubetydelig eller lav eksponering mot en del av de mest utsatte bransjene og næringene. Banken trekker frem at den ikke er eksponert mot olje- eller offshorsektoren og at den har har begrensede låneengasjement mot overnatting- og serveringsvirksomhet, samt turisme.

– Lån gitt til idrettslag og kultur er i hovedsak sikret gjennom kommunale garantier, skriver banken i rapporten.

Videre står det:

«Sammensetningen av bankens utlånsportefølje gjør at de forventede fremtidige kredittapene forventes å bli relativt sett moderate. Det er imidlertid større usikkerhet i estimatene enn normalt, og tapskostnadene vil derfor kunne variere mer enn normalt gjennom de kommende perioder. Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette.».

For banken utgjør netto misligholdte engasjement over 90 dager 58,2 millioner kroner per 30. september, mot 45,2 millioner kroner per 31. desember i fjor.

– Misligholdte engasjementer er godt sikret i fast eiendom, men med likviditetsutfordringer. Disse har tett oppfølging fra banken, skriver banken i rapporten.

Banken slår fast at økt smitte av koronaviruset og de økonomiske effektene av tiltak for å unngå spredning har påvirket og forventes å påvirke bankens resultat og utvikling også i de kommende perioder.

– Det er større usikkerhet enn normalt knyttet til bankens tapsvurderinger, skriver banken i rapporten.

Bankkunden gikk to mil for å komme til banken, men måtte pent vente mens banksjefen både spiste middag og tok seg en lur 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også