FinansWatch

Resultatene til Sunndal Sparebank er mindre koronapåvirket enn hva banken ventet

Ifølge Sunndal Sparebank har de en tett oppfølging av kunder for å bevare en god risikoprofil i utlånsporteføljen. – Noen privat- og bedriftskunder er kommet i utfordrende situasjoner på midlertidig basis, men aktiv rådgivning har bidratt til å finne gode løsninger for disse, skriver banken i rapporten.

Foto: Sunndal Sparebank

Sunndal Sparebank opplyser at de har gitt flere kunder avdragsfrihet eller terminutsettelser for en kort periode og med dette bidrar til midlertidige betalingslettelser for kunder som er berørt av koronapandemien.

– Banken har beskjedne eksponeringer mot næringer som vurderes å være spesielt risikoutsatte, står det i rapporten.

Bankens eksponering mot hotell- og restaurant, servering, varehandel, reiseliv, kultur, underholdning og fritid utgjør om lag 5,5 prosent av utlånsporteføljen i bedriftsmarkedet.

I rapporten står det:

«Kredittrisikoen for flere av disse er ytterligere bedret i tredje kvartal. Finansiell situasjon for flere av disse vurderes som tilfredsstillende med gode underliggende pantesikkerheter.».

Sunndal Sparebank trekker selv frem at resultatet før skatt ved utgangen av årets ni måneder ble 38,9 millioner, mot 39,1 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

– Det gode resultatet skyldes høyere netto renteinntekter og økte finansielle inntekter gjennom høyere utbytter, samt realiserte og urealiserte kursgevinster, skriver banken i kvartalsrapporten.

– Resultatet hittil i år er preget av effekter knyttet til Covid-19-situasjonen, men er likevel mindre påvirket enn forventet, står det videre.

Ifølge rapporten er godt tilfreds med resultatet og den underliggende driften.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 8,8 prosent, mot 9,8 prosent for samme periode i fjor.

I rapporten står det:

«Bankens langsiktige mål for egenkapitalavkastning er 10 prosent. Som følge av Covid-19-situasjonen forventes egenkapitalavkastningen i 2020 å bli lavere enn det langsiktige målet. Dette på grunn av lavere rentenivå og større usikkerhet knyttet til tap på utlån.».

Netto renteinntekter er økt med 2,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Ifølge banken skyldes økningen høyere forretningskapital, samt et høyere gjennomsnittlig rentenivå i første halvår sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter er økt med fem millioner kroner, som tilsvarer en økning på 19 prosent fra samme tid i fjor. Ifølge banken skyldes endringen høyere finansielle inntekter fra utbytter, samt realiserte og urealiserte kursgevinster på finansielle eiendeler.

Driftskostnadene er også økt, ifølge banken er dette delvis på grunn av økte personalkostnader som følge av vekst i kundeaktiviteten. I tillegg er det noe høyere IT-kostnader og engangskostnader knyttet til nye lokaler for avdelingskontoret i Ålesund. Økningen er på 2,4 millioner kroner siden samme periode i 2019.

Banken mener, basert på resultatene ved utgangen av tredje kvartal og estimert utvikling i fjerne kvartal, at det blir et tilfredsstillende resultat for året under ett.

– En forverring av koronasituasjonen i fjerde kvartal kan imidlertid påvirke videre resultatutvikling negativt, skriver banken i rapporten.

– Sunndal Sparebank opplever sterk kunde- og kredittvekst, har en god kapitalbase til å vokse videre og står godt rustet til å håndtere mulige videre virkninger av Covid-19, står det videre.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch