FinansWatch

SpareBank 1 Søre Sunnmøre tror de økonomiske målene for året blir nådd

Men banken har et resultat før skatt per tredje kvartal i år som er 44,5 millioner kroner dårligere enn på samme tid i fjor. I tillegg har banken tatt en generell tapsavsetning på rundt ni millioner kroner i tredje kvartal, grunnet risikoen for uforutsette tap knyttet til oljerelaterte næringer.

– Vi følgjer situasjonen nøye og vil prioritere å vere tett på kundane våre, uttaler Stig Brautaset, administrerende direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, i en melding fra banken. | Foto: SpareBank 1 Søre Sunnmøre

– Kvartalsresultatet vårt er prega av god og stabil drift. Vi held fram med å vise til god kostnadskontroll og lite misleghald. Det gir tryggleik for både kundar, eigarar og dei tilsette, uttaler administrerende direktør Stig Brautset i en melding fra SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

– Kundeveksten fortsetter

I forbindelse med resultatene for tredje kvartal understreker banken at kundeveksten fortsetter i tredje kvartal.

Banken har en utlånsvekst de siste 12 månedene på 8,2 prosent og veksten i personmarkedet er 7,1 prosent. Ifølge banken er dette over markedsveksten. Banken skriver at veksten på utlån i bedriftsmarkedet også er positiv og ser ut til å fortsette.

Banken fikk et resultat før skatt på 108,6 millioner kroner per tredje kvartal. Det er en reduksjon på 44,5 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes store ekstraordinære gevinster i 2019, ifølge banken.

– Moderat tapsrisiko

Banken fikk et resultat før skatt i tredje kvartal på 31,5 millioner kroner, mot 28,2 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. For tredje kvartal var egenkapitalavkastningen etter skatt på 7,4 prosent, mot 6,6 prosent for samme periode i 2019.

Risikoen for uforutsette tap knyttet til oljerelaterte næringer gjør at banken har tatt en generell avsetting på rundt ni millioner kroner i tredje kvartal.

I kvartalsrapporten står det:

«Styret er av den oppfatning av at banken i utgangspunktet har moderat tapsrisiko knytt til utlån.».

– Gunstig for noen, krevende for andre

Ifølge kvartalsrapporten er det god bransjespredning i markedsområdet til banken.

Dette er vurderingene banken gjør:

«Ei fortsatt svak krone er gunstig for eksportindustrien. Samstundes verkar svak vekst ute hos handelspartnerar negativt inn på eksporten. Det er venta fortsatt god lønsemd for aktørar innan både fiskeri og havbruk. Fleire større byggeprosjekt i regionen har vore positivt for etterspørselen innan servicenæringar. Restriksjonar vil legge ein dempar på etterspørselen frå private og bedrifter etter tenester frå hotell og restauranter framover mot nyttår.».

Videre står det:

«Innan oljeservice vil lågare investeringar fram mot 2022 dempe etterspørselveksten. Den forventa nedgongen er samstundes mindre enn tidlegare estimert. Høgare oljepris, og positive effektar frå endringar i petroleumsbeskatninga verkar positivt inn på investeringsviljen. For leverandørar til maritim industri vil marknaden fortsatt vere krevjande med press på lønsemda.».

Vil være en nær støttespiller i en usikker fremtid

I kvartalsrapporten står det at banken er godt kapitalisert med god likviditet. Banken er opptatt av å være en nær støttespiller for kundene fremover.

Men banken påpeker at fremtiden er usikker, fordi det lokalt er observert flere lokale smitteutbrudd og trekker også frem den økende koronasmitten i de store byene.

«Grada av nedstenging og inngripande tiltak som vert innført framover vil påverke den økonomiske aktiviteten», skriver banken. 

– Vi følgjer situasjonen nøye og vil prioritere å vere tett på kundane våre, uttaler Brautaset i meldingen fra banken.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch