FinansWatch

Finanstilsynet endrer praksis for rabattordninger

Siden 2007 har fondsforvaltere hatt anledning til å gi enkelte kunder rabatt på forvaltningsgebyr og fortrinn ved kjøp av nye andeler. Disse reglene avvikles nå.

Arkivbilde. Finanstilsynets lokaler i Oslo. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

Finanstilsynet har sendt ut et brev til alle forvaltningsselskaper underlagt deres myndigheter for å orientere om en ny forvaltningspraksis for rabattordninger til fondskunder.

Kort fortalt er det ikke lenger mulig å gi rabatt på forvaltningsgebyret til enkeltkunder eller kundegrupper. Ordningen kalles ofte også inntektsdeling med kunder.

Adgangen til inntektsdeling eller rabatt til enkelte fondskunder kom i et rundskriv i 2007. Men endringer i den generelle lovgivningen for verdipapirer gjør at adgangen i praksis ikke lenger er aktuell. Det er heller ikke ønskelig at man skal prisdifferensiere forvaltning individuelt til kundene.

«Finanstilsynet har på denne bakgrunn i dag besluttet at rundskriv 14/2007 om forvaltningsselskapenes disponering av egen inntekt ikke lenger gjelder», skriver Finanstilsynet i brevet.

Unntak

I praksis er det med dagens regler vanskelig å gi rabatt til enkelte andelseiere i et fond. Men dersom man ønsker å gjøre det skal det gjøres kjent for alle andelseiere med full transparens.

I tillegg er det et krav at rabatten skal være egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten for alle andelseiere og komme alle andelseiere til gode ved at plikten til å ivareta verdipapirfondets interesser ivaretas.

For eksempel kan ingen andelseiere fritas helt for forvaltningsgebyr.

«Finanstilsynet forventer at forvaltningsselskaper som berøres av denne endringen av tilsynspraksis umiddelbart igangsetter arbeid for å innrette seg så raskt som mulig», skriver tilsynet til forvalterne.

Plattformavgifter

Finanstilsynet omtaler også plattformavgifter i brevet. Her skriver de at de har registrert at returprovisjonen distributørene får fra forvaltningsselskapene ofte gis videre til kundene i form av en rabatt. Deretter motregnes dette mot en direkteavgift til distributøren.

Tilsynet sier at de oppfatter denne ordningen slik at den i praksis kan brukes til å gi differensierte priser eller rabatter til enkeltkunder.

«Finanstilsynet vil minne om forvaltningsselskapets plikt til å likebehandle sine andelseiere og å sørge for å ivareta andelseiernes beste interesse ved at verdipapirfondet ikke påføres unødige kostnader. Forvaltningsselskaper som vil gi andelseiere ulike vilkår for forvaltningsgodtgjørelse i verdipapirfond må gjøre dette innenfor rammen av andelsklasser», skriver tilsynet om plattformavgifter.

Skulle et forvaltningsselskap få lavere kostnader på grunn av en slik endring forventer tilsynet at de rekalkulerer og reduserer forvaltningsgodtgjørelsen.

Sbanken om dårligere inntjening på fondssalg: – Var en del av vårt beslutningsgrunnlag

Nordnet senker prisene på indeksfond

Returprovisjoner: DNB hilser et forbud velkommen

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch