FinansWatch

Stadsbygd Sparebank merker økt aktivitet blant personkundene

Banken forventer samtidig at korona fortsatt vil prege resultatet og den videre utvikling i de neste kvartalene.

Foto: Statsbygd Sparebank

Stadsbygd sparebank melder om et resultat etter skatt på 9,8 millioner kroner i tredje kvartal 2020, sammenlignet med 8,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

Hittil i år har banken et samlet resultat etter skatt på 25,5 millioner kroner, mot 28,3 millioner kroner i fjor.

«Covid-19-pandemien forventes å kunne påvirke bankens resultat og utvikling også i de kommende kvartalene. Spesielt i tilknytning til vekst og tapsvurderinger vil usikkerheten være vesentlig høyere enn normalt. Lengden på de ulike tiltakene vil også spille en vesentlig rolle her», skriver banken i kvartalsrapporten.

I tredje kvartal fikk banken 19,5 millioner kroner i netto rente- og kredittprovisjonsinntekter, mens fasiten hittil i år viser 58,8 millioner kroner. I fjor hadde banken til sammenligning 20,1 og 57,4 millioner kroner.

Innskudd fra kunder har i løpet av de siste tolv månedene økt med 68,1 millioner kroner og utgjorde ved kvartalsskiftet 2,5 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 2,8 prosent.

Men det er spesielt på personmarkedet banken opplever sterk vekst.

«Rekordlave utlånsrenter etter nedstengningen av landet har ført til økt aktivitet blant bankens personkunder. Utlånsvolumet til denne kundegruppen er derfor økt noe det siste halve året. Samtidig erfarer banken at det vil være stor usikkerhet knyttet til utviklingen i norsk økonomi i tiden framover», heter det i rapporten.

Ifølge Stadsbygd har netto misligholdte engasjement i løpet av det siste året økt med 8,8 millioner kroner til totalt 12,0 millioner kroner. Banken har som følge av koronapandemien hittil i år satt av 8 millioner kroner i tap på utlån, tilsvarende 0,28 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK).

I fjor var tapsavsetningene på 3,3 millioner kroner, tilsvarende 0,13 prosent av (GFK).

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch