FinansWatch

Finans Norge mener flere forhold i bankpakken må avklares

Finans Norge mener at det er viktig for finansnæringen at implementering av sentrale rammebetingelser gjøres på en transparent og grundig måte.

Foto: CF-Wesenberg

EUs bankpakke innebærer viktige endringer av kapitalkravs- og krisehåndteringsregelverket. Forslaget til gjennomføring i Norge er i stor grad tro mot EU-regelverket. Likevel er det flere sentrale forhold som må avklares og utredes nærmere, skriver Finans Norge i en nylig avgitt høringsuttalelse.

Intensjonen med bankpakken er å tilstrebe en videre integrering av banknæringen i Europa gjennom ytterligere harmonisering av regelverk og tilsynspraksis. For finansnæringen er det viktig at implementering av sentrale rammebetingelser gjøres på en transparent og grundig måte som gir forutberegnelighet for foretakene og markedet, mener bransjeorganisasjonen.

− Det er avgjørende at norsk regelverksimplementering og tilsynspraksis harmoniseres på tvers av landegrenser for å unngå konkurransemessige ulemper for norske banker, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Finans Norge mener at det reviderte krisehåndteringsdirektivet (BRRD2) ikke gir rom for høyere krav til etterstillelse ved fastsettelse av krav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) enn det som kommer frem av takbestemmelsene i direktivet. Det bør også tydelig komme frem av norsk regelverk, slik det gjør av EU-regelverket, at kapital som benyttes til å oppfylle det kombinerte bufferkravet skal medregnes ved vurdering av krav til etterstillelse.

Finans Norges påpekninger samsvarer med konklusjonene trukket av blant annet de svenske og danske myndighetene.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch