FinansWatch

Helgeland Sparebank har satt av 20,5 millioner kroner til sluttpakker

Banken tror at kostnadene til sluttpakker vil øke med 10 millioner kroner i fjerde kvartal. I mars ble det klart at Helgeland Sparebank og Sparebank 1 Nord-Norge skal bli Sparebank 1 Helgeland. Etter styrets vurdering er dette «den viktigste hendelsen for banken i år», og det trekkes frem i rapporten for tredje kvartal at dette vil prege driften og øke kostnadene i 2020 og 2021.

Foto: Helgeland Sparebank

Helgeland Sparebank vil om ett års tid være SpareBank 1 Helgeland. Banken skal overta kunder og kontorer på Helgeland, mens SpareBank 1 Nord-Norge blir en langsiktig deleier.

I Helgeland Sparebank sin rapport for tredje kvartal kommer det frem at dette er ventet å gi styrket inntektsgrunnlag gjennom bedre og bredere produkt- og tjenestetilbud, samt effektivisering av bankdriften.

I forbindelse med dette har Helgeland Sparebank ved utgangen av tredje kvartal kostnadsført 18,5 millioner kroner knyttet til IT, økonomi og juridisk rådgivning, samt avsetning til sluttpakker på 20,5 millioner kroner. Av dette er 10 millioner kroner kostnadsført i tredje kvartal.

Driftskostnadene som i tredje kvartal i fjor var på 74 millioner kroner har nå steget til 113 millioner kroner. Banken forklarer de økte driftskostnadene med bankens inntreden i SpareBank 1 alliansen.

I rapporten for tredje kvartal står det at styrets vurdering er at konsernets avtale om inntreden i SpareBank 1 alliansen og banksamarbeidet på Helgeland er «den viktigste hendelsen for banken i år.»

– De tilknyttede transaksjonene vil prege driften, og øke kostnadene i 2020 og 2021. Dette medfører at konsernets langsiktige lønnsomhetsmål i en periode ikke kan forventes innfridd, skriver banken i rapporten, men legger til at det i et lengre perspektiv forventes at lønnsomheten styrkes.

– Konsernet har et langsiktig lønnsomhetsmål på 11 prosent etter skatt fra og med 2023, heter det i rapporten.

Helgeland Sparebank hadde et resultat før skatt for tredje kvartal på 65 millioner kroner, mot 96 millioner kroner for samme periode i fjor. Resultat etter skatt for tredje kvartal kom på 49 millioner kroner, mot 73 millioner kroner for tilsvarende kvartal i 2019.

Den selvstendige sparebanken er den 11. største sparebanken i Norge, har kontorer i fire kommuner på Helgeland og er den eneste banken med hovedkontor i regionen.

Banken trekker i rapporten for tredje kvartal at det er stabilt resultat fra basisdriften, lave utlånstap, nedgang i netto renteinntekter fra tilsvarende periode i fjor, positiv utvikling i utlånsveksten, tilfredsstillende avkastning på finansielle eiendeler.

Nettorente var på 149 millioner kroner for tredje kvartal i år, mot 156 millioner kroner for tredje kvartal i 2019. Helgeland Sparebank forventer at nettorenten stabiliserer seg på nåværende nivå i de kommende kvartalene.

– Banken opplever sterk konkurranse på pris, noe som kan medføre ytterligere pristilpasning, og noe lavere nettorente, heter det i rapporten.

I rapporten understrekes det at mye har skjedd i løpet av årets tre første kvartaler.

– Banken har inngått et fremtidsrettet banksamarbeid på Helgeland, og en pågående pandemi med de utfordringene dette medfører har påvirket store deler av samfunnet, skriver banken i rapporten.

– For Helgeland Sparebank og Helgeland er framtidsutsiktene likevel positive. Lav arbeidsledighet, store offentlige og private prosjekter, samt stigende boligpriser og stabile omsetningstall er faktorer som underbygger dette. Helgeland Sparebank ser ingen spesielle forhold som tilsier at denne utviklingen skal endre seg vesentlig inn i fjerde kvartal og 2021, står det videre.

Det trekkes frem at pandemien per utgangen av tredje kvartal har hatt begrenset effekt på bankdriften.

I rapporten står det:

«Hovedsakelig har pandemien påvirket verdiendringer på finansielle instrumenter, tapsavsetninger, samt operasjonelle aktiviteter knyttet til rentesenking, avdragsutsettelser, og øvrige tilpasninger til nye regler og ordninger knyttet til krisen.».

I rapporten står det at det er usikkerhet knyttet til fremtidige koronatap, men banken trekker frem at eksponeringen mot særlige utsatte næringer er liten. Mens styret forventer en relativ svak markedsvekst på privatmarkedet.

Videre står det:

«Konsernets vekstambisjoner tilsier en utlånsvekst minimum tilsvarende markedet på Helgeland, men styret vil likevel prioritere lønnsomhet foran vekst.»

Konsernsjef: – Nord-Norge trenger sterke, selvstendige banker med rotfeste i landsdelen 

Helgeland Sparebank skal først feire at det ble ja fra Konkurransetilsynet, så begynner selve jobben

Fornøyd banksjef: – En milepæl er nådd 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch