FinansWatch

Finsanstilsynet har etablert forskrifter for MAR

En ny forskrift gir utfyllende bestemmelser til MAR-regelverket som trer i kraft i mars, og gjør endringer i verdipapirloven.

EU-direktivet MAR nærmer seg ikrafttredelse og de nødvendige forskriftsendringene er når klare. | Foto: Thomas Borberg

Markedsmisbruksforordningen (MAR) ble i statstråd 27. november vedtatt å tre i kraft i Norge i mars. Regelverket ble innlemmet i EØS-avtalen allerede i oktober 2019, men det har tatt tid å vente på at alle EFTA-land har gjort seg ferdige med sitt forberedende lovarbeid for å kunne innføre regelverket.

Nå har Finanstilsynet sendt ut en ny forskrift for regelverket som endrer verdipapirforskriften og forskrift om innsendelser av flaggemeldinger.

Dette er hovedpunktene i forskriften:

 • «Nivå 2»-regler til MAR gjennomføres i norsk rett:
  Forskriften gjennomfører utfyllende EØS-regler til MAR ("nivå 2") ved at 15 kommisjonsforordninger skal gjelde som forskrift. Kommisjonsforordningene inneholder utfyllende bestemmelser til MAR på en rekke områder, blant annet om innsidelister, meldeplikt, markedssonderinger samt offentliggjøring av innsideinformasjon. I forskriften er det lenker til de norske oversettelsene av nivå 2-reglene.
 • Redegjørelse for utsatt offentliggjøring skal oversendes tilsynsmyndigheten "på anmodning":
  Etter MAR skal utsteder mv. underrette tilsynsmyndigheten om en beslutning om å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon umiddelbart etter offentliggjøringen av informasjonen. MAR gir den enkelte medlemsstat et nasjonalt valg om hvorvidt en skriftlig redegjørelse for hvordan vilkårene for utsettelse ble oppfylt, skal sendes samtidig som meldingen om utsatt offentliggjøring, eller om redegjørelsen først skal oversendes på anmodning fra tilsynsmyndigheten. Forskriften gir en bestemmelse om at redegjørelsen først skal oversendes tilsynsmyndigheten på anmodning.
 • Lister over primærinnsidere og nærstående skal sendes til Oslo Børs:
  Utsteder skal oversende oppdaterte lister over personer med ledelsesansvar ("primærinnsidere") og nærstående personer til markedsoperatør for regulert marked og multilateral handelsfasilitet (Oslo Børs). Oppdaterte lister skal oversendes Oslo Børs uten ugrunnet opphold. Forskriften fastsetter også krav til innholdet i listene. Bestemmelsen er i all hovedsak en videreføring av gjeldende rett.
 • Oslo Børs kan offentliggjøre lister over primærinnsidere:
  Forskriften fastsetter at markedsoperatør (Oslo Børs) kan offentliggjøre lister over primærinnsidere. At Finanstilsynet utpeker Oslo Børs til å offentliggjøre listene er en videreføring av gjeldende rett.
 • Nødvendige tekniske endringer:
  Forskriften gjennomfører nødvendige tekniske justeringer i verdipapirforskriften og i forskrift av 6. desember 2007 nr. 1359 om innsendelse av flaggemeldinger mv. Som følge av gjennomføringen av MAR i norsk rett vil reglene om meldeplikt følge av MAR og verdipapirforskriften kapittel 3, mens bestemmelsene i forskrift 6. desember 2007 nr. 1359 fortsattgjelder for flaggeplikten.

Danske Bank: Boligprisene legger press på Norges Bank

Over 400 personer anholdt i hvitvask-operasjon

Finansielt utsyn: Bankene må ta høyde for betydelig økning i utlånstap 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch