FinansWatch

Romsdal Sparebank med kraftig tilbakegang

Sparebanken opplevde fikk en betydelig reduksjon i både overskuddet og egenkapitalavkastningen i 2020.

Foto: Romsdal Sparebank

Romsdal Sparebank fikk i 2020 et resultat etter skatt på 30,1 millioner kroner, ned fra 40,5 millioner kroner i 2019.

«Det er en betydelig reduksjon fra 2019. Koronakrisen og de økonomiske effektene av krisen og de iverksatte tiltakene, har påvirket bankens resultat og utvikling i 2020», skriver bankens styre i kvartalsrapporten.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er opp fra 102,3 til 105,1 millioner kroner, og skyldes økt utlånsvolum. Banken oppnådde en egenkapitalavkastning på 4,7 prosent i 2020, sammenlignet med 7,5 prosent i 2019.

Sammenlignet med 2019 økte driftskostnadene i 2019 med 11,3 millioner kroner til 97,3 millioner kroner. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak engangskostnader på 12,0 millioner kroner som følge av beslutningen om å bytte leverandør av kjernebanksystem fra SDC til TietoEVRY. Bankene i Eika-Alliansen gjorde denne beslutningen i desember 2020.

Lønn og andre personalkostnader er redusert med 2,3 millioner kroner sammenlignet med 2019.

«Hovedårsaken er en reduksjon i årsverk som følge av fusjonen. Reduksjonen er gjort ved naturlig avgang», skriver styret.

Ved utgangen av året utgjorde netto misligholdte engasjementer over 90 dager 23,6 mill. kroner. Det er en nedgang på 3,3 mill. kroner fra året før.

Ved utgangen av året utgjorde netto kredittforringede ikke misligholdte engasjementer 74,1 millioner kroner, en økning på 42,5 millioner kroner fra året før. Økningen skyldes i hovedsak en konkurs på en bedriftsmarkedskunde som kom i fjerde kvartal 2020.

«Det arbeides nå med å avslutte dette konkursboet uten at det vil medføre noe tap for banken. Individuelle nedskrivinger på kredittforringede ikke misligholdte engasjementer er til sammen 12,3 millioner kroner.

«Generelt for bankens utlånsportefølje er utviklingen i overtrekk og mislighold tilfredsstillende, og risikoprofilen er i liten grad endret», skriver banken.

Banken foreslår et kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne på 6,6 millioner kroner og 3,2 millioner kroner til utjevningsfondet. Samlet utdeling for 2019 og 2020 utgjør i underkant av 30 prosent av det kumulerte årsresultatet for årene 2019 og

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch