Askim og Spydeberg Sparebank: – Oppfølging av misligholdte og tapsutsatte engasjement har høy prioritet

«Banken har over tid hatt et volum på misligholdte lån som er noe høyere enn normen for norske banker». Det kommer frem i kvartalsrapporten til Askim og Spydeberg Sparebank. Videre står det at etter styrets vurdering har utviklingen av brutto misligholdte lån ikke vært tilfredsstillende.

Volumet på brutto misligholdte lån har blitt redusert fra 157 millioner kroner ved inngangen til året til 143 millioner kroner per 30. september 2020.

Brutto tapsutsatte lån er redusert fra 66 millioner kroner per 31. desember 2019 til 53 millioner kroner mer 30. september i år.

I sum har brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement blitt redusert med 26 millioner kroner så langt i år.

– Oppfølging av misligholdte og tapsutsatte egnasement har høy prioritet, skriver banken i rapporten for tredje kvartal i år.

– Banken har tett oppfølging av engasjement som har gått, eller er i ferd med å gå i mislighold. Misligholdte og tapsutsatte engasjement løftes vekk fra opprinnelig saksbehandler og og følges tett opp av avdelingen for spesialengasjement, står det videre.

Ifølge banken vil engasjementene der betalingsproblemene ikke er av midlertidig karakter avvikles og pant realiseres.

– Men dette er en prosess som er tidkrevende, skriver banken i rapporten og legger til:

– Purrerutine er utkontrakter til eksternt inkassobyrå.

Totalresultatet for tredje kvartal er 5,1 millioner kroner høyere enn for samme kvartal i fjor. Nå er totalresultatet på 35,3 millioner kroner.

Mens totalresultatet per 30. september i år er på 88,4 millioner kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 3,9 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Netto bokførte tap på utlån er 14,8 millioner kroner per 30. september. I fjor hadde banken bokført netto tap på utlån på 6,4 millioner kroner for tilsvarende periode.

I kvartalsrapporten står det:

«Covid-19 og oljeprisfallet kom imidlertid så fort at beregningsmodellen for statistiske nedskrivninger ikke hensyntar endrede økonomiske forutsetninger i tilstrekkelig grad per 30. september 2020. Banken har derfor økt de statistiske nedskrivningene i regnskapet per 30. september 2020. Disse tilleggsnedskrivningene er basert på bankens eksponeringer mot ulike sektorer og bransjer».

Det legges til at eksponeringene mot personmarkedet er klassifisert som lav.

Tilleggsavsetningen utgjør 22 millioner kroner per 30. september 2020. 19 millioner kroner av disse er kostnadsført i første kvartal og tre millioner kroner er kostnadsført i andre kvartal.

– Styret mener bankens tilleggsavsetninger per 30. september 2020 er tilstrekkelige, står det i rapporten.

Bankdriften er per 30. september lite berørt av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien.

– Det har gjennom både andre og tredje kvartal vært normal aktivitet i boligmarkedet i bankens markedsområde, opplyser banken i rapporten.

Videre trekkes det frem at det primo november 2020 ikke er registrert vesentlig verdifall hverken på boligeiendom eller næringseiendom i bankens markedsområde.

Ifølge banken er den største risikoen banken er utsatt for knyttet til et eventuelt fremtidig verdifall på næringseiendom og/eller boligeiendom som følge av de mer langsiktige ringvirkningene av Covid-19.

Banken forventer kun mindre økninger i tap knyttet til næringslivskunder og kundene i privatmarkedet så lenge eiendomsmarkedet er velfungerende med stabile priser.

– Dagens svært lave rentenivå vil kunne skape grunnlag for ny gjeldsvekst i husholdningen noe som igjen vil kunne skape problemer knyttet til betjeningsveene på lengre sikt, skriver banken i rapporten.

Banken opplever en sterk konkurranse på renten på utlån til kunder generelt og på boliglån spesielt.

Banken understreker i rapporten at med en ren kapitaldekning på over 19 prosent og en kapitaldekning på over 23 prosent er banken godt rustet for fremtiden.

Askim og Spydeberg Sparebank vil støtte næringslivet – holder julebord  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå


Les også