Sparebanken Møre: Tjener mindre, men føler seg godt rustet for en ny markedssituasjon

Sparebanken Møre får et resultat på skatt for første kvartal i år på 117 millioner kroner. Det er en nedgang på 45 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.
Trond Lars Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre
Trond Lars Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre

Administrerende direktør i banken, Trond Lars Nydal, mener banken er godt rustet for en endret markedssituasjon.

– Koronasituasjonen har gjort dette til et spesielt kvartal. Til tross for noe nedgang i resultatet, bekrefter tallene for første kvartal at banken er solid og godt rustet for den endrede markedssituasjonen, uttaler han i dagens pressemelding.

– Rustet for å tåle tap
I kvartalsrapporten trekker banken frem at banken har opprettholdt en høy og stabil innskuddsdekning gjennom kvartalet, og at de har en god likviditetsbuffer og en langsiktig finansiering.

– Vi vet at den usikre sitasjonen kan vedvare, men banken er rustet for å tåle økende mislighold og tap, og samtidig ha kapasitet til en god utlånsvekst, sier Nydal.

I kvartalsberetningen trekker styret frem at de er fornøyd med resultatet ut ifra omstendighetene.

Driftskostnadene utgjør 167 millioner kroner, hvilket er 10 millioner kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene har økt med 4 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Bemanningen er redusert med to årsverk de siste 12 månedene.

Kvartalsregnskapet er belastet med 36 millioner kroner i tap på utlån og garantier. Per utgangen av 1. kvartal 2020 utgjør forventet tap 406 millioner kroner.

– Det er utfordrende å forutsi konsekvensene av koronasituasjonen, men vi har en solid portefølje og følger engasjementene våre tett. Vi forventer likevel et økt tapsnivå totalt sett for inneværende år som følge av koronasituasjonen, sier Nydal i pressemeldingen.

Tror på mer aktivitet fremover
Styret påpeker i kvartalsberetningen at produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal trolig vil falle, grunnet myndighetenes aktivitetsdempende tiltak mot koronaviruset og det kraftige oljeprisfallet, men de regner også med at en «vesentlig del av næringslivet vil imidlertid kunne komme i gjenge etter at de strengeste smitteverntiltakene er opphevet». Dermed tror styret at aktiviteten vil ta seg opp i annet halvår av 2020 og gjennom 2021, selv om enkelte bransjer, som reiseliv, handel, tjenesteytende næringer og maritim industri, vil bli påvirket i en lengre periode fremover.

Markert fall i utlånsveksten
Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal var ved utgangen av mars på 10 prosent av arbeidsstyrken, mens den i landet for øvrig var på 10,7 prosent.

– Utlånsveksten til næringslivsmarkedet holdt seg mer stabil i 2019, men har falt markert så langt i år. Banken registrerer i første kvartal noe avtakende veksttakt i utlån til personmarkedet sammenlignet med utgangen av fjerde kvartal. Veksttakten til næringslivsmarkedet holder seg høy gjennom kvartalet. Innskuddsveksten er god og innskuddsdekningen er høy. Det forventes at utlånsveksten innenfor personmarkedet vil holde seg under fem prosent i 2020. For næringslivsmarkedet vil veksten falle til et tilsvarende nivå, blant annet som følge av sterk vekst gjennom 2019, men også grunnet et lavere investeringsnivå som følge av koronakrisen, skriver styret i rapporten.

Støtte til lokalsamfunnet
Banken understreker at de vil være en sterk og engasjert støttespiller under krisen, og har iverksatt støtteordninger for lag og foreninger i lokalsamfunnet som har måttet avlyse arrangementer som følge av korona. De har også gitt tilskudd til nettbrett til sykehjem og omsorgsboliger i kommunene der banken har kontor, for å bidra til god pårørendekontakt når fysiske besøk ikke er mulig.

Tror ikke målsetning nås
Ifølge banken har de fokus på god drift og lønnsomhet. Målsetningen er en kostnadseffektiv drift der kostnadsandelen skal komme under 40 prosent, og den strategiske målsettingen er en egenkapitalrentabilitet over 11 prosent.

Men banken sier det er lite trolig at de strategiske målsetninger nås i 2020, grunnet koronaviruset.

 

  1. kvartal 2020 1. kvartal 2019
Resultat etter skatt 117 millioner kroner 162 millioner kroner
Egenkapitalavkastning 7,1 prosent 11,0 prosent
Rentenetto 342 mill. kroner/1,80 prosent 304 mill. kroner/1,69 prosent
Kostnader i forhold til inntekter 47,2 prosent 41,2 prosent
Ren kjernekapital 16,9 prosent 15,9 prosent
Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern) Kr. 5,46 Kr. 7,95
Utlånsvekst siste 12 måneder 6,3 prosent 5,2 prosent
Innskuddsvekst siste 12 måneder 6,7 prosent 4,6 prosent

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også